Obchodné podmienky a reklamačný poriadok - www.noziky.sk

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

E-SHOP

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1.Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.noziky.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.
     1.2. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.noziky.sk je Ing. Michal Zozuľák, obchodné meno Ing. Michal Zozuľák - VULCAN, miesto podnikania: Hlboká č. 1049/10, 927 01 Šaľa,  číslo živnostenského registra 450-10636, č.OŽP-A/2011/01513-2, IČO:44 734 689, DIČ: 1046628044, nie som platca DPH,   e-mail: zozulak@noziky.sk, tel. č.: +421
917 510118; účet predávajúceho UniCredit Bank Slovakia, a.s. č. účtu: 1051229010/1111.

1.3.Súčasťou  obchodných podmienok je aj zodpovednosť predávajúceho za vady (chyby), záručné podmienky a reklamačné podmienky (bod.8).
1.4.Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.
1.5.Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.
2. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy
Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok
Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti
Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti
Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.
3. Objednávka

3.1. Kupujúci objednáva výrobky predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.noziky.sk  písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), alebo poštou na adrese  sídla predávajúceho: Ing. Michal Zozuľák – VULCAN, Hlboká č. 1049/10, 927 01 Šaľa. Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke http://www.noziky.sk/, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Pridať do košíka". Po ukončení nakupovania zvolí zákazník "Nákupný košík", skontroluje jeho obsah a prejde do "Pokladne", kde vyplní informácie potrebné k úspešnému splneniu a objednávky (adresa, email, spôsob platby apod.).
3.2. Takto vykonaná objednávka je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.
3.3. Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke http://www.noziky.sk/, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim, prijatie objednávky predávajúcim  a potvrdením objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný e-mail kupujúceho. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán).
3.4. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, prípadne  telefónne číslo a  e-mail, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky),  fyzická a právnická osoba  - podnikateľ aj názov spoločnosti,  IČO, DIČ, IČ DPH (do kolónky spoločnosť).

3.5. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3.6. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 3 pracovných dní sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

3.7. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje a potvrdzuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať písomnou formou (e-mailom), alebo telefonicky na čísle 0
421 917 510118. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi  písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

4. Dodacie lehoty

4.1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

4.2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 2 do 10 dní od dátumu overenia objednávky.

4.3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia, o tom bude predávajúci kupujúceho bezodkladne informovať a ponúkne mu alternatívne riešenie.  

5. Cena, platobné podmienky a prepravné

5.1.      Cena
Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny sú uvedené v eurách. Uvedené ceny za tovar sú konečné, predávajúci nie je platca DPH.  Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a v prípade neoprávneného zásahu do obsahu a pod.. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky vrátame poplatkov za balné a poštovné. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.  
5.2. Platobné podmienky
V internetovom obchode www.noziky.sk  môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:
dobierka - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi alebo na pošte. Tovar je zasielaný prostredníctvom Slovenskej pošty poisteným listom 1. triedy (Slovenská pošta garantuje dodanie na druhý pracovný deň po dni podania), alebo balíkom v prípade, že sumárny rozmer zasielaného tovaru je väčší ako   200x300x30mm (napr. koža –hladenica o rozmeroch 300x300x3 mm, roh vodného byvola o rozmere 350x40x20 mm a pod.).
5.3.    Prepravné, balné a poštovné

5.3.1. Spotrebiteľ uhrádza platbu  dobierkou poštovému doručovateľovi, alebo na pošte.
5.3.2. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + náklady za dodanie tovaru, teda poštovné a balné.
5.3.3. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri   inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to prostredníctvom Slovenskej pošty (platí len pri dodaní v Slovenskej republike):

a) dobierka:             od 3,70€ do  5,60€ podľa hmotnosti (poštovné a balné)
                                           
b) dobierka – (balík pri objednávke tovaru, ktorého sumárny rozmer je väčší ako   200x300x30mm :     5,80-€  (poštovné a balné)

c)  v prípade zasielania tovaru mimo Slovenskej republiky sa spôsob dopravy určí po dohode so spotrebiteľom a cena poštovného a balného  sa  bude riadiť príslušnou poštovou tarifou podľa krajiny dodania, spotrebiteľovi bude pri overení objednávky cena poštovného a balného vopred oznámená.
  
5.3.4. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.
5.3.5. Predávajúci nenesie zodpovednosť:
za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou
poškodenie zásielky zavinené poštou
za oneskorené dodanie tovaru z dôvodu uvedenia nesprávnej adresy objednávateľom

6. Preberanie tovaru spotrebiteľom

6.1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

6.2.Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho (mailom na adrese: zozulak@noziky.sk, alebo  telefonicky na tel. č. +421
917 510118 a so zasielateľskou spoločnosťou spísať „Zápis o škode na zásielke“. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

6.3.Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

6.4.Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo, na spotrebiteľa.

6.5.Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom  alebo jeho splnomocnencom.


7. Odstúpenie od zmluvy
 
7.1.  V zmysle § 12 ods. 1 zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji je spotrebiteľ  oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do
14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním  tovaru alebo služby. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle spotrebiteľ na adresu sídla predávajúceho: Ing. Michal Zozuľák -VULCAN, Hlboká č. 1049/10,  927 01 Šaľa.
7.2.  Podľa § 12 ods. 5 zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
-    poskytnutie služby, ak sa služba už začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
-    predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
-    predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
-    predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil,
-    predaj novín, časopisov a periodickej tlače,
-    lotérie a iné podobné hry.
7.3.  V prípade osobného odberu objednaného tovaru spotrebiteľovi nezaniká právo na odstúpenie od zmluvy v zákonnej lehote 7 pracovných dní ani v tom prípade, ak už platba za objednaný tovar prebehla, ani vtedy, ak platba prebehne pri preberaní tovaru.
7.4.  Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy v prípade, že tovar rozbalí a vyskúša, nestráca nárok na jeho vrátenie. Jedná sa o tovar, ktorý nie je vylúčený z možnosti vrátanie v zmysle §12 ods. 5 zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji.   
7.5. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, neúplný,  čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.
7.6. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.
7.7. Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar alebo službu poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru, najneskôr v lehote  do 15 dní.
7.8. V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov.

7.9. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná

8. Zodpovednosť za vady (chyby), záručné podmienky, reklamačné podmienky
8.1. Zodpovednosť za vady (chyby), záručné podmienky
8.1.1.  Predávajúci zodpovedá za vady (chyby) , ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.
8.1.2. Predávajúci poskytuje záruku na tovar  v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:
a) sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
b) sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
c) sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
d)sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť
8.1.3. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie apod.
8.1.4.  Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou tzn. vydaním záručného listu. Pokiaľ predávajúci poskytne na tovar dlhšiu než zákonnú záruku, jej podmienky a rozsah určí v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko predávajúceho resp. obchodné meno predávajúceho, IČO, sídlo predávajúceho, ak sa jedná o právnickú osobu resp. bydlisko, ak sa jedná o fyzickú osobu. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky, podmienky a rozsah tejto záruky určí predávajúci v záručnom liste.
8.1.5.  Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

8.2. Reklamačné podmienky
8.2.1. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
8.2.2. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
8.2.3.   Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.
8.2.4.  Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
8.2.5.   Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
8.2.6. Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.  
8.2.7. V prípade uplatnenia reklamácie, zašle spotrebiteľ poštou doporučene  tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe na adresu predávajúceho:  Ing. Michal Zozuľák-VULCAN, Hlboká č. 1049/10, 927 01 Šaľa.
8.2.8. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

9. Zhoda s kúpnou zmluvou
9.1.       Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Ak predávajúci nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla.
10. Rozpor s kúpnou zmluvou
10.1.      V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci spotrebiteľ právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa požiadavku kupujúceho spotrebiteľa, buď výmenou veci alebo jej opravou. Keď nie je takýto postup možný, môže kupujúci spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť.   
10.2.     To neplatí, pokiaľ kupujúci spotrebiteľ pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor spôsobil sám.   

11. Orgán dozoru
11.1.  Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. Box 49/A, 950 50 Nitra 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č. : 037/7720 001, 037/7720 034, fax. č.: 037/ 7720 024, email: nr@soi.sk

12. Ochrana osobných údajov
12.1.   Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom.
           Prevádzkovateľ internetového obchodu www. noziky.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými pri objednávke, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
            Osobné údaje objednávateľov zhotoviteľ neodovzdáva žiadnej tretej strane, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru objednávateľovi.
12.2.    Podľa § 20 ods. 3 uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.
12.3.    Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky     bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia servera neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.


13. Záverečné ustanovenia
13.1. Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky.
13.2. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu.
13.3. Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
13.4. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
13.5. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
13.6. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach http://www.noziky.sk./ v deň odoslania objednávky kupujúcim . Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých súčasťou  sú aj  reklamačné podmienky a že s nimi súhlasí.
13.7.   Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.
13.8.   Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.
7. 2014


Obchodné podmienky
(zhotovenie veci na zákazku)

1.Všeobecné ustanovenia

1.1.  Spotrebiteľ má možnosť dať si zhotoviť vec podľa vlastných požiadaviek teda na zákazku. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo uzatvorenej medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Pokiaľ nie je medzi účastníkmi písomne uzatvorená  zmluva o dielo, platia pre účastníkov tieto obchodné podmienky zverejnené na internetovej stránke www.noziky.sk. Objednať si zhotovenie diela môže objednávateľ  prostredníctvom internetovej stránky www.noziky.sk zaslaním objednávky elektronicky na e-mailovú adresu zhotoviteľa: zozulak@noziky.sk, alebo poštou na adresu zhotoviteľa:  Ing. Michal Zozuľák -VULCAN, Hlboká č. 1049/10,  927 01 Šaľa. Zhotoviteľ vydá objednávateľovi  písomné potvrdenie o prevzatí objednávky. Toto potvrdenie bude obsahovať: označenie predmetu diela, jeho rozsah, akosť, cenu za vykonanie diela a čas jeho zhotovenia. Obchodné podmienky sú záväzné pre všetky zmluvné strany, ktoré ich uzavrú prostredníctvom alebo v súvislosti so stránkou www.noziky.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti zhotoviteľa  na jednej strane a objednávateľa (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. e je medzi účastníkmi dohodnutá iná kúpna zmluva v
1.2. Zhotoviteľom je  - Ing. Michal Zozuľák, obchodné meno Ing. Michal Zozuľák - VULCAN, miesto podnikania: Hlboká č. 1049/10, 927 01 Šaľa,  číslo živnostenského registra 450-10636, č.OŽP-A/2011/01513-2, IČO:44 734 689, DIČ: 1046628044, nie som platca DPH,   e-mail: zozulak@noziky.sk, tel. č.: +4219
17510118
1.3.  Súčasťou  obchodných podmienok je aj zodpovednosť predávajúceho za vady (chyby), záručné podmienky a reklamačné podmienky.
1.4.  Ak nie je v zmluve uvedené inak, ide vždy o Zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov.

1.5. Od obchodných podmienok sa je možné odchýliť výlučne iba písomnou dohodou medzi zmluvnými stranami. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok. Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia.  

2. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie veci na zákazku – noža podľa konkrétnych podmienok zo strany      objednávateľa a za dohodnutú cenu, ktorú je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi.
2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná za dojednanú cenu na svoje nebezpečenstvo. Dielo vykoná podľa zmluvy, riadne a v dohodnutom čase.
2.3.  Objednávateľ sa zaväzuje prevziať ukončené dielo v dohodnutom termíne a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.3. Práva a povinnosti zmluvných strán


3.1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetky údaje, ktoré sú potrebné na plnenie           predmetu zmluvy.

3.2. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo na vlastné náklady, s riadnou odbornou starostlivosťou, podľa špecifikácií a parametrov diela dohodnutých s objednávateľom v dohodnutom čase.

3.3. Zhotoviteľ podľa § 538 ObZ má právo poveriť zhotovením diela alebo jeho niektorej časti inú fyzickú alebo právnickú osobu. Pri vykonaní diela inou osobou, zhotoviteľ nesie zodpovednosť, akoby dielo vykonal sám. .

3.4. Zhotoviteľ sa zaručuje odovzdať zhotovené dielo v dohodnutom termíne objednávateľovi.

3.5. Objednávateľ je povinný dielo prevziať a zaväzuje sa zhotoviteľovi uhradiť dohodnutú cenu za zhotovené, odovzdané, dielo do maximálne 5 pracovných dní odo dňa odovzdania diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.


4. Objednávka

4.1. Za objednávku sa považuje zaslanie objednávky elektronicky na e-mailovú adresu zhotoviteľa zozulak@noziky.sk, prípadne poštou na adresu zhotoviteľa Ing. Michal Zozuľák –VULCAN, Hlboká č.1049/10, 927 01 Šaľa.

4.2. Pri každej objednávke musí objednávateľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, prípadne  telefónne číslo a  e-mail,  dátum vystavenia objednávky, predmet objednávky,   fyzická a právnická osoba  - podnikateľ aj názov spoločnosti,  IČO, DIČ, IČ DPH (do kolónky spoločnosť). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi zhotoviteľom  a objednávateľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

4.3.Zhotoviteľ potvrdenie objednávky zašle objednávateľovi elektronickou, alebo doporučenou  poštou na adresu objednávateľa.


5. Cena diela

5.1.  Konečná cena diela bude určená dohodou zmluvných strán.

5.2. Zhotoviteľ má právo dohodnúť cenu diela s objednávateľom individuálne. Bez súhlasu objednávateľa nie je možné cenu meniť.

5.3.Zhotoviteľ stanovuje cenu diela podľa druhu, povahy, náročnosti, špecifík, termínu na zhotovenie diela a osobitných požiadaviek zo strany objednávateľa.
5.4. Zhotovené dielo zašle zhotoviteľ objednávateľovi na jeho adresu a objednávateľ zaplatí pri prevzatí cenu poštovému doručovateľovi alebo priamo na pošte. Poštovné a balné sa neúčtuje, hradí ho  zhotoviteľ.
5.5.Ak v čase od uzavretia zmluvy do jej splnenia došlo k zmene cenového predpisu, podľa ktorého sa cena dohodla, je zhotoviteľ na to povinný objednávateľa bez meškania písomne upozorniť a oznámiť mu novú cenu. Objednávateľ je následne oprávnený od zmluvy odstúpiť. Avšak, v prípade, že tak neurobí bez zbytočného odkladu, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi novú cenu (to neplatí, ak k zvýšeniu ceny došlo po prekročení dohodnutej doby vykonania diela). Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu pripadajúcu na vykonanú prácu a vzniknuté náklady podľa pôvodne dohodnutej ceny, iba ak mal z čiastočného plnenia zmluvy majetkový prospech. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. Ak však objednávateľ neodstúpi od zmluvy bez zbytočného odkladu, je povinný zaplatiť za poskytnutú službu novourčenú vyššiu cenu.
5.6.Aj keď sa dielo nevykonalo, patrí zhotoviteľovi dojednaná cena, ak
• bol ochotný dielo vykonať a
• zabránili mu v tom okolnosti na strane objednávateľa.
Zároveň je však zhotoviteľ povinný dať si započítať to, čo ušetril nevykonaním diela, čo zarobil inak alebo čo úmyselne zameškal zarobiť.

Ak zhotoviteľa zdržali vo vykonávaní diela okolnosti na strane objednávateľa, patrí mu za to primeraná náhrada.
6. Materiál na zhotovenie diela
6.1.V prípade, ak materiál na zhotovenie diela zabezpečuje objednávateľ a ním dodaný materiál má nedostatky, ktoré bránia riadnemu vyhotoveniu diela, zhotoviteľ je povinný na to objednávateľa bez zbytočného odkladu upozorniť. Rovnako tak musí zhotoviteľ urobiť aj vtedy, ak objednávateľ žiada, aby bolo dielo vykonané podľa pokynov, ktoré sú nevhodné. Ak napriek upozorneniu zhotoviteľa objednávateľ trvá na objednávke, zhotoviteľ môže od zmluvy odstúpiť.
7. Odstúpenie od zmluvy
7.1.Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy až do zhotovenia diela aj bez uvedenia dôvodu. Ak tak urobí, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a zároveň je povinný nahradiť zhotoviteľovi účelne vynaložené náklady.
7.2.Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote.
7.3.Ak dielo bolo zmarené náhodou pred časom splnenia, stráca zhotoviteľ nárok na odmenu.

8. Odovzdanie  a prevzatie diela
8.1. Objednávateľ je povinný prevziať vec najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, keď mala byť vec zhotovená, a ak bola vec zhotovená neskôr, do jedného mesiaca od jej zhotovenia.
8.2. V prípade, že si objednávateľ vec neprevezme do 6 mesiacov odo dňa, keď bola vec zhotovená, môže zhotoviteľ s vecou voľne nakladať. Ak sa mu nepodarí vec speňažiť alebo iným spôsobom s ňou účelne naložiť, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ zaplatil cenu zhotovenia diela. Objednávateľ má právo na vrátenie ceny za použitý materiál, ktorý dodal na zhotovenie veci.

9. Záruka a reklamácia diela
9.1. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci objednávateľom. Záručné doby stanovuje § 620 Občianskeho zákonníka, ktorý tiež určuje, že na žiadosť kupujúceho musí predajca vystaviť záručný list. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky.
9.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady:
• ktoré má vec zhotovená na zákazku pri prevzatí objednávateľom;
• ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe, pričom zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi záručný list s vyznačením záručnej doby (záručná doba je 24 mesiacov)
• vykonanej zákazky, ktorých príčinou je vadnosť materiálu dodaného objednávateľom alebo nevhodnosť jeho pokynov, ak objednávateľa na vadnosť materiálu alebo nevhodnosť jeho pokynov neupozornil.
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vec má vlastnosti, ktoré si objednávateľ pri zákazke vymienil.
9.3. Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť
• je objednávateľ oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady, pričom zhotoviteľ je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu;
• a ak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže objednávateľ vec riadne užívať, má právo na zrušenie zmluvy.
Ak ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť
• a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla podľa objednávky riadne užívať ako vec bez vady, má objednávateľ právo na zrušenie zmluvy;
• a ktorá nebráni riadnemu užívaniu veci podľa objednávky, má objednávateľ právo na primeranú zľavu.
9.4.Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u zhotoviteľa v záručnej dobe; inak práva zaniknú. V prípade uplatnenia reklamácie, zašle objednávateľ tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe  na adresu zhotoviteľa:  Ing. Michal Zozuľák-VULCAN, Hlboká č. 1049/10, 927 01 Šaľa. Čas od uplatnenia práva zo záruky až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta. Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a čase jej trvania.
9.5. Objednávateľ je v reklamácii povinný uviesť, v čom konkrétne spočívajú chyby diela, v čom je podľa jeho názoru dielo nekvalitné, nepresné, neodborné, neúplné alebo v čom nespĺňa podmienky, ktoré boli určené v zmluve.

9.6. Zhotoviteľ je povinný do 3 pracovných dní dať objednávateľovi na vedomie, či reklamáciu uznáva, alebo nie.

9.7. Zhotoviteľ sa po obdržaní reklamácie zaväzuje chybu diela bez zbytočného odkladu a v dohodnutej lehote medzi zmluvnými stranami na svoje náklady odstrániť, pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu.

9.8. Ak ide o chybu diela neodstrániteľnú, zhotoviteľ je povinný objednávateľovi vrátiť uhradenú cenu diela alebo s ním dohodnúť náhradné plnenie.

9.9. Zhotoviteľ má právo reklamáciu odmietnuť v prípade, ak objednávateľom reklamovaná chyba je neopodstatnená a nepreukázaná.
9.10. Zhotoviteľ je povinný svoje rozhodnutie o neuznaní reklamácie zdôvodniť.10. Orgán dozoru
10.1. Dozor nad dodržiavaním povinností zhotoviteľa voči objednávateľovi  je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. Box 49/A, 950 50 Nitra 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č. : 037/7720 001, 037/7720 034, fax. č.: 037/ 7720 024, email: nr@soi.sk

11. Ochrana osobných údajov
11.1. Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom.
Prevádzkovateľ internetového obchodu www. noziky.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými pri objednávke, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Osobné údaje objednávateľov zhotoviteľ neodovzdáva žiadnej tretej strane, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru objednávateľovi.
Podľa § 20 ods. 3 uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.
Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia servera neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

12. Záverečné ustanovenia
12.1.Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach http://www.noziky.sk./ v deň odoslania objednávky objednávateľom. Objednávateľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami že s nimi súhlasí.
12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že osobné údaje objednávateľa nebudú poskytnuté tretej osobe a použijú sa výhradne iba na účely plnenia predmetu zmluvy a pre potreby prevádzkovateľa internetového portálu www.noziky.sk.

12.3. Objednávateľ vyplnením objednávkového formulára dáva zároveň súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely obchodnej činnosti zhotoviteľa.

12.4. Osobné údaje objednávateľa sú plne chránené zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

12.5. Zmluvná strana, ktorá poruší ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy alebo z obchodných podmienok  je povinná nahradiť druhej zmluvnej strane škodu vzniknutú porušením povinnosti.
12.6. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.
12.7.Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.
7. 2014.


Príloha č. 1 : Návod na použitie  noža
Príloha č. 1 je súčasťou obchodných podmienok (zhotovenie veci na zákazku) a objednávateľ pri zhotovení objednávky zároveň  prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s touto prílohou k obchodným podmienkam. V prílohe zhotoviteľ informuje objednávateľa o základných vlastnostiach niektorých druhov materiálu, ktoré sa na zhotovenie noža používajú a tiež o inštrukcii na použitie noža. Správne dodržiavanie návodu na použitie je predpokladom nárokovateľnosti záručného konania v procese prípadnej reklamácie.
Prosíme, prečítajte si nasledujúce inštrukcie ešte pred použitím noža.

Vážený zákazník/vážená zákazníčka,

nože vyrábané ručne sú vyrobené z kvalitných ocelí a prinesú  vám  mnoho rokov bezproblémového a spokojného používania, ak budete postupovať podľa návodu na použitie a budete dodržiavať nasledovné inštrukcie:
    
Použitie

-  Nôž sa používa na krájanie a rezanie, v žiadnom prípade sa nepoužíva na páčenie a sekanie.
- Ak dlhšiu dobu nepoužívate nôž, ktorého čepeľ je vyrobená z uhlíkovej, alebo z uhlíkovej damaškovej ocele nenechávajte  ho uložené v koženom puzdre, nakoľko môže dôjsť ku korodovaniu čepele.

Starostlivosť o nôž a puzdro

- Starostlivosť o nôž spočíva hlavne v ochrane pred koróziou čepele a kovových častí noža.  Nôž po použití umyte vodou a utrite do sucha. Dôkladne očistite aj  nôž, ktorý bol v styku s agresívnou morskou vodou. Nôž udržujte vždy v suchu. Nôž neumývajte v umývačke riadu.
- Starostlivosť je obzvlášť dôležitá  pri noži, ktorého čepeľ je vyrobená z uhlíkovej, alebo  z uhlíkovej damaškovej  ocele, nakoľko vyšší obsah uhlíka v oceli spôsobuje, že nôž je citlivejší na vlhkosť, a ak ho po práci hneď neočistíme, môže začať hrdzavieť. Následne je vhodné natrieť čepeľ olejom, vhodný je olej používaný na zbrane, prípadne môžete použiť špeciálnu sadu na starostlivosť o nože (olej, leštiaci prípravok a prípravok proti korózii). Uhlíková oceľ reaguje aj s rozličnými prvkami, ktoré sú obsiahnuté v potravinách (krv, rastlinné kyseliny a pod.), čoho dôsledkom je vznik tmavých škvŕn na čepeli. V prípade vzniku tmavých škvŕn je potrebné čepeľ noža odborne preleštiť, poprípade prebrúsiť.  
- Nôž, ktorého rukoväť je  vyrobená z prírodných materiálov ako napr. (rohy, parožie, kly, kosti a pod.) nenechávajte dlhšiu dobu namočený vo vode, pretože prírodné materiály môžu praskať.
- Starostlivosť o kožené puzdro  - je potrebné ho  udržovať v suchu a v prípade potreby preleštiť napr. včelím voskom  

Vyhýbajte sa

- hádzaniu noža na tvrdý povrch alebo udieraniu po tvrdých povrchoch a hranách
- krájaniu na tvrdých materiáloch ako napr. na mramore, kameni, tanieri  a pod.
- kladeniu do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov vysokého tepla
- zaseknutiu čepele do tvrdého materiálu a následnému otáčaniu, štiepaniu a páčeniu

Dôležité upozornenie:

- Nože sú veľmi ostré. Preto s nimi manipulujte tak ako s inými ostrými predmetmi – veľmi opatrne, tak aby ste predišli prípadným zraneniam.
- Nenechávajte ich v dosahu detí alebo domácich zvierat!
- V prípade ľahkého porezania ošetrite ranu bežným spôsobom, v prípade vážnejšieho porezania vyhľadajte urýchlene lekársku pomoc.
- V prípade, že rukoväť noža je vyrobená z prírodných a fosílnych materiálov, ako sú napr. stabilizované mamutie zuby, kly, perleť a pod. je potrebná zvýšená opatrnosť pri manipulácii s nožom, nakoľko tieto materiály sú veľmi krehké a pri páde z výšky by mohlo  dôjsť k rozbitiu, prípadne rozštiepeniu  rukoväte noža.

Opotrebenie

- Všetky nože sa pri používaní časom otupia.
- Keď už nôž predsa len neplní svoju funkciu podľa vašich predstáv, nôž je najlepšie dať naostriť odborníkom, nakoľko pri neodbornej manipulácii môže dôjsť až k poškodeniu čepele.

V ŠALI DŇA 1.
7.2014
ING. MICHAL ZOZUĽÁK – VULCANReklamačný poriadok

1. ÚVOD

1.1.Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti predávajúceho Ing. Michala Zozuľáka, obchodné meno Ing. Michal Zozuľák - VULCAN, miesto podnikania: Hlboká č. 1049/10, 927 01 Šaľa,  číslo živnostenského registra 450-10636, č.OŽP-A/2011/01513-2, IČO:44 734 689, DIČ: 1046628044, nie som platca DPH, e-mail: zozulak@noziky.sk, tel. č.: +4219
17510118 a kupujúcich (spotrebiteľov), ktorí si prostredníctvom webovej stránky www.noziky.sk, ktorej je Ing. Michal Zozuľák prevádzkovateľom kúpili tovar, alebo si dali zhotoviť vec na zákazku.  Reklamačný poriadok obsahuje  povinnosti predávajúceho a práva spotrebiteľa, ktoré  sú upravené Občianskym zákonníkom (ďalej len „Občiansky zákonník“ – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane  spotrebiteľa“ a obchodného zákonníka). Uzavretím kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim alebo uzavretím zmluvy o dielo (zhotovenie veci na zákazku )
pristupuje kupujúci k podmienkam uvedeným v tomto reklamačnom poriadku.

2. ZÁRUKA

2.1. Predávajúci a zhotoviteľ  Ing. Michal Zozuľák zodpovedá za výrobkové a výrobné vady, ktoré má predaný tovar a vec vyrobená na zákazku  pri prevzatí kupujúcim (podľa § 619 Obč. zák.) a za
výrobkové a výrobné vady, ktoré sa vyskytnú alebo prejavia po prevzatí veci počas záručnej doby.
2.2. Predávajúci a zhotoviteľ  nezodpovedá za vady a chyby, ktoré vzniknú po dodaní tovaru kupujúcemu a sú dôsledkom nesprávneho používania, skladovania, prepravy alebo inej manipulácie s tovarom, alebo dôsledkom živelných pohrôm, nehôd, odcudzení alebo zásahov iných osôb,predmetov, strojov alebo chemicko-fyzikálnych procesov externého prostredia, alebo za vady, ktoré vzniknú po uplynutí záručnej doby. Záruka sa taktiež nevzťahuje na prirodzené opotrebenie tovaru súvisiace s jeho používaním.
2.3. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú nedodržiavaním návodu na použitie.  Správne dodržiavanie návodu na použitie je predpokladom nárokovateľnosti záručného konania v procese prípadnej reklamácie.


3. ZÁRUČNÁ DOBA

3.1. Záručná doba je 24 mesiacov (podľa § 620 Obč. zák.) a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (podľa § 621 Obč. zák.).
3.2. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. Záručný list by mal obsahovať tieto údaje:
• meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho,
• sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho,
• obsah záruky, jej rozsah a podmienky,
• dĺžku záručnej doby,
• údaje potrebné na uplatnenie záruky.
Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.
3.3. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, predávajúci však ďalej nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (podľa § 619 Obč. zák.).
3.4.  Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže byť poskytnutá  záruku presahujúca rozsah záruky ustanovenej zákonom alebo týmto reklamačným poriadkom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste.

4. UPLATNENIE REKLAMÁCIE

4.1. Ak  v rámci záručných podmienok (definované v bode 2. a 3. tohto reklamačného poriadku) dôjde k výskytu reklamovateľnej závady, môže kupujúci vstúpiť do reklamačného konania.
4.2.  V prípade, že sa kupujúci rozhodne produkt reklamovať, neodkladne informuje najprv o vade predávajúceho písomne e-mailom na adrese zozulak@noziky.sk alebo telefonicky v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 20.00 h, v sobotu od 8.00 do 12.00 h na tel. čísle +421
917 510118
4.3. Predávajúci na základe popisu vady prehodnotí situáciu a stanoví ďalší postup, o ktorom kupujúceho bezodkladne informuje. V prípade, že existuje predpoklad, že u tovaru skutočne došlo v rámci záručnej doby k výskytu výrobnej alebo výrobkovej vady, nasleduje obvyklý reklamačný postup, popísaný v nasledujúcich bodoch.

5. REKLAMAČNÝ POSTUP

5.1. Kupujúci pošle reklamovaný produkt v rámci zákonnej záruky doporučene poštou, spolu s kópiou dokladu o kúpe a opisom vady na adresu predávajúceho :Ing. Michal Zozuľák - VULCAN, miesto podnikania: Hlboká č. 1049/10, 927 01 Šaľa
5.2. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.  Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
5.3. Predávajúci vydá ihneď kupujúcemu protokol o reklamácii (zašle ho e-mailom) , v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. V prípade, že protokol o reklamácii sa nemôže doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
5.4. Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

5.5. Pri odstrániteľnej vade má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci  odstrániteľnú vadu bez zbytočného odkladu odstráni. Spotrebiteľ však môže namiesto odstránenia vady, teda namiesto opravy, požadovať výmenu vadnej veci za bezvadnú, teda bezchybnú, resp. ak sa vada týka iba súčasti veci, tak výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
5.6. V prípade tzv. neodstrániteľných vád, ako aj v prípade tzv. opätovného vyskytnutia sa vady po oprave alebo v prípade väčšieho počtu vád, ktoré bránia riadnemu užívaniu veci na daný účel má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci, alebo na odstúpenie od zmluvy, teda vrátenie kúpnej ceny. Tieto isté práva, teda právo na výmenu veci alebo vrátenie kúpnej ceny, prislúchajú spotrebiteľovi aj vtedy, keď sa rovnaká odstrániteľná vada, ktorá už bola dvakrát reklamovaná a odstránená opravou, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe alebo pokiaľ sa súčasne vyskytnú tri rozdielne vady. Spotrebiteľ má právo na výmenu veci alebo na vrátenie kúpnej ceny. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
5.7.V prípade iných neodstrániteľných vád, teda takých, ktoré sa síce odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Výška zľavy bude vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.
5.8.  Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.
5.9. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
5.10. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom  po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
5.11.Predávajúci je povinný najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie vydať spotrebiteľovi písomný doklad o vybavení reklamácie. Spotrebiteľ je povinný prevziať si reklamovaný výrobok po reklamácii v dohodnutej lehote, najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, keď sa oprava mala vykonať.
5.12. Pri zhotovení veci na zákazku je záručná doba  24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá za vady:
• ktoré má vec zhotovená na zákazku pri prevzatí objednávateľom;
• ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe, pričom zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi záručný list s vyznačením záručnej doby (záručná doba je 24 mesiacov)
• vykonanej zákazky, ktorých príčinou je vadnosť materiálu dodaného objednávateľom alebo nevhodnosť jeho pokynov, ak objednávateľa na vadnosť materiálu alebo nevhodnosť jeho pokynov neupozornil.
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vec má vlastnosti, ktoré si objednávateľ pri zákazke vymienil.
Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť
• je objednávateľ oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady, pričom zhotoviteľ je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu;
• a ak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže objednávateľ vec riadne užívať, má právo na zrušenie zmluvy.
Ak ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť
• a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla podľa objednávky riadne užívať ako vec bez vady, má objednávateľ právo na zrušenie zmluvy;
• a ktorá nebráni riadnemu užívaniu veci podľa objednávky, má objednávateľ právo na primeranú zľavu.
Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u zhotoviteľa v záručnej dobe; inak práva zaniknú. V prípade uplatnenia reklamácie, zašle objednávateľ tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe  na adresu zhotoviteľa:  Ing. Michal Zozuľák-VULCAN, Hlboká č. 1049/10, 927 01 Šaľa. Čas od uplatnenia práva zo záruky až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta. Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a čase jej trvania.
Objednávateľ je v reklamácii povinný uviesť, v čom konkrétne spočívajú chyby diela, v čom je podľa jeho názoru dielo nekvalitné, nepresné, neodborné, neúplné alebo v čom nespĺňa podmienky, ktoré boli určené v zmluve. Zhotoviteľ je povinný do 3 pracovných dní dať objednávateľovi na vedomie, či reklamáciu uznáva, alebo nie.Zhotoviteľ sa po obdržaní reklamácie zaväzuje chybu diela bez zbytočného odkladu a v dohodnutej lehote medzi zmluvnými stranami na svoje náklady odstrániť, pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu. Ak ide o chybu diela neodstrániteľnú, zhotoviteľ je povinný objednávateľovi vrátiť uhradenú cenu diela alebo s ním dohodnúť náhradné plnenie.Zhotoviteľ má právo reklamáciu odmietnuť v prípade, ak objednávateľom reklamovaná chyba je neopodstatnená a nepreukázaná. Zhotoviteľ je povinný svoje rozhodnutie o neuznaní reklamácie zdôvodniť.


6. VŠEOBECNÉ REKLAMAČNÉ PODMIENKY

6.1. Reklamovať je možné len tovar zakúpený priamo u predávajúceho Ing. Michala Zozuľáka prostredníctvom webovej stránky www.noziky.sk alebo vec zhotovenú na zákazku.
6.2. K reklamácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o kúpe a zaplatení.
6.3. Reklamovať je možné len tovar, ktorý spĺňa všetky podmienky pre záručnú reklamáciu a je fyzicky nepoškodený, či už kupujúcim, alebo inou osobou, predmetom, strojom, živelnou pohromou, či iným chemicko-fyzikálnym vplyvom externého prostredia, či už pri používaní, skladovaní alebo prepravovaní produktu. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.
6.4.Tento reklamačný poriadok  platí v znení uvedenom na internetových stránkach http://www.noziky.sk./ v deň odoslania objednávky objednávateľom.  Objednávateľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmto reklamačným poriadkom a  že s ním súhlasí.


Reklamačný poriadok je platný od 1.7.2014.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky